תקנון האתר

מסמך זה מגדיר את התקנון ותנאי השימוש באתר book.businesstalent.co.il המופעל על ידי חברת פרסקאסט בע״מ
כתובת: מרים החשמונאית 24 תל אביב.
משרדי הנהלה ולשליחת מכתבים בכתובת – מרים החשמונאית 24 תל אביב.
שירות לקוחות בטלפון 054-4540728 בימים א’–ה’ בלבד בין השעות 17:00 – 09:00 ניתן לפנות גם בכתובת המייל office.businesstalent@gmail.com
אתר האינטרנט של סיגל אביטן מפעיל שירותי משלוחים עבור כלל לקוחותיו.

 1.  כללי
  אתר האינטרנט סיגל אביטן (להלן: “האתר”) משמש כחנות מקוונת לרכישת ספרים , סדנאות והרצאות על ידי ציבור הגולשים בישראל ובעולם.
  בעלות האתר ומפעילתו הנה חברת פרסקאסט בע”מ

  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי משתמש ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: “הלקוח”) ועל כל הזמנה שתתבצע על ידי הלקוח באמצעות האתר. לפיכך, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון ומתחייב לתנאיו.
  כל פעולה באתר ובכלל זאת רכישת מוצרים המוצעים למכירה באתר, מהווה הסכמה של הלקוח לקבל על עצמו הוראות תקנון זה ולפעול לפיהן.
  האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.
  אין לעשות כל שימוש במותגי לרבות כל סימני ההיכר הממותגים לרבות צורות וצבעים, הנמצאים על האריזות או בכלל באתר אשר שייכים לחברה.

  בקנייה באתר הינך מאשר כי חברת סיגל אביטן רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב לרבות SMS או בע”פ בכל מידע בדבר מבצעים ועדכונים.
  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה.
  מימוש קופונים / קוד הנחה אישי או קבוצתי כפוף לתנאי החברה והחברה רשאית לשנותם ולבטלם בכל עת ללא הודעה מראש ללקוח.
  מימוש קופון או קוד הנחנה הינו חד פעמי (אלא אם פורסם אחרת).

  סיגל אביטן שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות את המבצעים ו/או ההנחות בכל עת.
  החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה בו שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפם וזמינותם של כלל המוצרים, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תיהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש מעת לעת ו/או תוך כדי ביצועם.

  החברה מוכרת מוצרים אך ורק לבגירים (אנשים מעל גיל 18). אם המשתמש הוא קטין, הוא רשאי להשתמש באתר או לרכוש מוצר או שירות אך ורק באישור הורה ו/או אפוטרופוס. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, לבטל חשבון ולבטל הזמנות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל מקרה שהלקוח הינו מתחת לגיל 18.

  מובהר למען הסר הספק, כי ייתכן שוני בשימוש באתר באמצעות אתר מותאם למכשירי טאבלט ו/או טלפון ניידים (מובייל) ובין שימוש באתר במחשבים נייחים או ניידים לרבות כלל הסוגים והחברות והמותגים.

  הלקוח מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות מצד החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

 2. השימוש באתר
  השימוש באתר נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד, כאשר מובהר כי מכירת הסדנאות וההרצאות באתר הינה למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה מיועדת למכירה לקבוצה אלא אם סוכם אחרת בכתב.

  אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או בכל מדיה אחרת כלשהי.

  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. חרף כלליות ההוראות שלהלן, איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי החיפוש ומנועים כללים, המקושרים במישרין או בעקיפין אל האתר.

 3. הזמנה באתר
  כל המחירים תקפים להזמנה באתר בלבד, ולא תהיה ללקוח כל טענה בגין סתירה או אי-התאמה בין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים לבין המחירים או המוצרים או המלאי המוצעים בחנויות הספרים השונות הפזורות ברחבי הארץ
  האתר מציג מגוון של מוצרים הנמצאים ככלל במלאי והחברה עושה כל מאמץ לשמור על המלאי הקיים.
  התשלום באתר ייעשה באמצעות כרטיס אשראי , העברה בנקאית או ביט.
  בעת ביצוע הזמנה באתר, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה על ידי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. ככל שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי החברה וישלח ללקוח אישור בדואר האלקטרוני על ביצוע הפעולה. מובהר ומודגש כי רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלוונטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה על ידי החברה. כל עוד לא התקבל אישור מחברת האשראי, ולא נשלח אישור כאמור, לא יהיה כל תוקף לפעולת ההזמנה על-ידי הלקוח.
  רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  היה ולא אושרה ההזמנה על-ידי חברת האשראי, תישלח ללקוח הודעה מתאימה וההזמנה תיחשב כבטלה והחברה לא תישא בכל אחריות לביטול ההזמנה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור.

 4. הסכמה לקבלת פרסומת
  ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו.

 5. אספקה והובלת מוצרים
  1. בעת ביצוע ההזמנה בהתאם לשעת ההזמנה באתר, ישנה אפשרות שההזמנה תיחשב למשלוח ולאיסוף, לרבות אישור הזמנה ו/או ליום העסקים הבא בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. מובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את אופן האספקה לאחר השלמת ההזמנה. מובהר בזאת כי אספקה ליום העסקים הבא תהא כרוכה בתשלום דמי משלוח זהים.
  2. החברה ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת המוצרים שנרכשו על ידי הלקוח באתר לכתובת בישראל ובעולם בהתאם למפורט בדף מדיניות המשלוחים והאספקה. דמי המשלוח עשויים להשתנות בהתאם לתעריפי השליחויות.
  3. לקוח אשר לא יענה ביום אספקת ההזמנה לחברת השליחויות לצורך תיאום מסירת ההזמנה ו/או לא יהיה בכתובת המשלוח במועד שתואם ו/או לא יאסוף את המשלוח זמן ממקום מסירת המשלוח במקרה שהמשלוח אינו מגיע עד לדלת ביתו – הזמנתו עלולה לחזור אל מחסני החברה וחיוב בגין חזרת החבילה עלול להתווסף ללקוח. מובהר למען הסר ספק, כי מצב זה לא יזכה את הלקוח בהחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו, כאמור בסעיף 6.1 לעיל.

 6. ביטול הזמנה
  1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
  2. ניתן לבטל הזמנת הרצאה או סדנה מיום ההזמנה ועד 7 יום ממועד תחילת הקורס או הסדנה באמצעות מייל-sigal@sigalavitan.com שליחת SMS או וואטסאפ למספר 054-7605506
  3. לא ניתן לבטל את ההזמנה לאחר תחילת הקורס או הסדנה.

 7. סודיות ופרטיות
  1. הלקוח מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים בטופס ההזמנה נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם.
  2. החברה לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

 8. אחריות
  1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא למוצרים ו/או לאתר ו/או לביצועי האתר.
  2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
  3. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 9. קניין רוחני
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של סיגל אביטן בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ”ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מסיגל אביטן או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה.
  2. שים לב: לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק לחברה כל מידע אישי. עם זאת, מבלי שתספק את המידע, לא תוכל לקבל את השירותים הניתנים בידי החברה ובאמצעות האתרים, אשר דורשים ביצוע של הליך רישום. אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי אנו רשאים להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך בעת ביצוע הזמנה ו/או לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.
  3. המידע הנאסף באתר מתחלק למידע שנאסף באופן ישיר מהמשתמש ומידע שנאסף באופן עקיף. המידע הנאסף באופן ישיר באתר מגיע ממילוי טפסים באתר על ידי המשתמש בהם מתבקש להזין את הפרטים האישיים הבאים (או את חלקם): שם, כתובת, טלפון, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני. הפרטים משמשים לצורך פתיחת תיקי לקוח ופנייה למוקד המכירות ושירות הלקוחות. בנוסף, אנו אוספים באופן עקיף מידע נוסף כגון כתובת IP, סוג הדפדפן, זמן שהייה באתר ופרטים טכניים נוספים כמו גם מידע אגרגטיבי אנונימי לצורכי סטטיסטיקה ומעקב אחר תפקוד האתר ושיפורו. לדוגמה, נוכל לאסוף מידע כללי על כמות מבקרים באזור מסויים באתר. שיתוף מידע עם צד ג’ ייעשה אך ורק בשיתוף פעולה מלא שלנו כך שיהיה ברור שנעשה כך ותינתן האפשרות להסרה מהמאגר.לעולם לא נשתף מידע אישי של לקוחותינו ומבקרי האתר שלא למטרות שצוינו לעיל ובכל מקרה ניתן לפנות אלינו להסרה ממאגר הלקוחות בכל עת באחת מדרכי ההתקשרות המצוינות מטה.
  4. החברה מבהירה כי מדיניות הפרטיות שלהלן יכול להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה שכן מדיניות הפרטיות היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו באתרים תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך, סיגל אביטן ממליצה לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים ביחס לשימוש במידע אישי, תפורסם על כך הודעה באתרים הרלבנטיים.
  5. סעיפים אלו נכתבו על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו והחברה תעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום. מובהר כי אין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר לחברה לבצע פעולות שהדין אוסר.
  6. במדיניות זו, החברה מקיפה גם את עובדי החברה, מנהליה ו/או מי מטעמם.
  7. סעיפים אלו שמדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.

 10. דין וסמכות שיפוט
  על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בישראל.


קרדיט לצלמים:

משה אדרי – צילום: רפי דלויה
אחינום ניני – צילום: רונן אקרמן
דורון ליאור – צילום: יורם אשהיים.
גיל שויד – צילום: צ’ק פוינט
פרופ׳ דן אריאלי – צילום: ג׳ונתן בלום
סיון רהב – צילום: אייל בן יעיש
ישי דוידי – צילום: יונתן בלום